தமிழ்த்தேசிய செய்திகள் - செய்திகள் விரிவாக
உருவாகின்றது ஐந்தாம் - தமிழ்ச் சங்கம்


தமிழ் சிந்தனையாளர் பேரவை(Tamil Chinthanaiyalar Peravai) வலையொளி பக்கத்தில் கடந்த 22/08/2020 அன்று வெளியான காணொளியின் வாயிலாக, ஐந்தாம் தமிழ்ச் சங்கம் துவங்கவிருப்பதாக அறிவித்தார், முனைவர் பாண்டியன் அவர்கள்.

https://www.youtube.com/watch?v=xy8aMmFvPqg


முந்தைய பக்கம் செல்ல