>

ஓவிய போட்டி
post img


தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபர்களின் பேச்சுகளை மட்டுமே கேட்பது; எழுத்துகளை மட்டுமே படிப்பது என்பது, உலக மாந்தர்களின் இயல்புகளில் ஒன்று. இத்தகையான இயல்புகளால் பேச்சு மற்றும் எழுத்து வடிவில் பகிரப்படும் பல கருத்துக்கள் அனைவரையும் சென்று சேருவதில்லை. ஆனால் ஓவியம் என்பது, பண்டைய காலம் தொட்டு மிக வலிமையான கருத்து பரிமாற்று கருவியாக இருந்து வருகிறது. பேச்சு, எழுத்து போல் அல்லாது அனைத்து மக்களையும் சென்று சேரக் கூடியது, ஓவியம் வாயிலான கருத்து பரப்புரை. தமிழ் இளம் தலைமுறையின் ஓவியத் திறனை வளர்க்கும் களம்.