>

சிறுகதை போட்டி
post img

கதை கேட்காமல் வளர்ந்த குழந்தையும் இல்லை, கதைச் சொல்லாத பாட்டியும் இல்லை. வயது பாகுபாடு இன்றி அறநெறிகளை அனைவருக்கும் கொண்டு சேர்க்க உதவுவது சிறுகதைகள். ஒரு வரியில் பேசினால், எழுதினால் அது செய்தி. அதையே சிறுகதையாக சொன்னால் படிப்பவரை அந்த நிகழ்விடத்திற்கு அழைத்துச் சென்று, கண்முன்னே நடப்பது போன்ற உணர்வினை உருவாக்கிட இயலும். சிறுகதை சிற்பிகளின் களம்.